محرمانه بودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی دلیلی بر عدم ارائه آن نیست

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8686215/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA