محدودیت‌های طرح مزایای کارکنان ۲۰۲۳ توسط IRS تعیین شده است


کرستن سهامدار گروه شرکتی و مالیاتی شرکت و رئیس مش، گروه حقوق اجرایی و مزایای کارکنان است. عمل کرستن شامل مسائل مربوط به مزایای کارکنان مرتبط با طراحی و اداره مستمر برنامه‌های جبران خسارت معوق اجرایی، طرح‌های مزایای رفاهی، طرح‌های بخش 401(k)، طرح‌های ت،یم سود و طرح‌های بازنشستگی است. کرستن نماینده نهادهای معاف از مالیات، شرکت‌های انتفاعی، خصوصی و سهامی عام است.

کرستن از مشتریان در برابر IRS، DOL و PBGC با توجه به مسائل مربوط به مزایای کارکنان نمایندگی می کند.

او…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/2023-employee-benefit-plan-limits