محاکمه منافقین مطالبه جدی مردم ایران است/ پرونده تتلو در حال اتخاذ تصمیم است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8651932/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA