محاکمات علنی به نفع قاضی و دستگاه قضایی بوده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8497003/%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA