مجید نوری از زندان سوئد آزاد شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8701952/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF