مجتمع‌های شوق زندگی در کشور راه‌اندازی می‌شوند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8569024/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF