متهم پرونده ضرب و جرح بانوی امر به معروف در نارنجستان شیراز در زندان نظامی است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8517187/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA