مبارزه با مظاهر فساد در همه عرصه‌ها تعطیل‌ناپذیر است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8593389/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA