ما کارگزاران نظام مدیون مردم هستیم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8699869/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85