ماهیت رژیم صهیونیستی کودک‌کُشی است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8705059/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%8F%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA