ماهیت استکبار جهانی روز به روز برای جهانیان مشخص‌تر می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8588764/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF