لو رفتن سوالات آزمون مرکز وکلا به جد پیگیری شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8688392/%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF