لو رفتن سوالات آزمون فوق العاده وکالت به صورت جدی پیگیری می‌شود/ آخرین وضعیت پرونده شرکت کروز و هادی رضوی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8689109/%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C