لزوم اهتمام دستگاه‌های اطلاعاتی برای خنثی‌سازی توطئه نفوذی‌ها

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8508936/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7