لزوم اقدام سیاسی و حقوقی علیه رژیم صهیونیستی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8571200/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C