لباس خونی شهید ۴ساله عملیات تروریستی اهواز سند جنایت حامیان تروریست‌ها

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8551645/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DB%B4%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7