لایحه Omnibus برای سال مالی 2023 (HR 2617) – خلاصه لوازم آرایشیلایحه Omnibus برای سال مالی 2023 (HR 2617) – خلاصه لوازم آرایشی


منبع: https://www.natlawreview.com/article/omnibus-bill-fiscal-year-2023-hr-2617-cosmetics-summary