قیام حماسی مردم غزه دنیای استکبار را حیرت زده کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8568369/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF