قوه قضاییه از ارائه خدمت به ایثارگران و خانواده آنها دریغ نمی‌کند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8550138/%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF