قلع و قمع ۴۰ هزار متر مربع از اراضی کشاوری روستای داوود آباد قرچک

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8520081/%D9%82%D9%84%D8%B9-%D9%88-%D9%82%D9%85%D8%B9-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9