قضات در اولین فرصت فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8541509/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF