قدردانی منتظری از دادستان‌های سراسر کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8517536/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1