قتل مرد جوان با ضربات بی‌رحمانه چاقو در جنوب تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8588455/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86