قاچاق سوخت چه مشکلاتی را در هرمزگان ایجاد کرده است؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8727885/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA