قانون SECURE 2.0 2022 اصلاحات طرح بازنشستگی کنگره را تصویب می کند


جنیفر ریگترینک یکی از همکاران بخش کار و عضو گروه مزایای کارکنان و حقوق اجرایی است.

در حوزه مزایای کارمندان، عملکرد جنیفر بر مجموعه ای از مسائل مالیاتی و مزایا متمرکز است که بر طرح های مزایای چندکارفرمایی و تک کارفرمایی و امانتداران طرح تأثیر می گذارد. او به مشتریان در امور مربوط به مدیریت برنامه، طراحی و صلاحیت، و همچنین انطباق مقرراتی، قانونی و قانونی کمک می کند.

قبل از پیوستن به Proskauer، جنیفر منشی برای Judge…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/secure-20-act-2022-arrives-another-landmark-retirement-package