قانون نهایی CMS سال مالی 2024 برای سازمان های PACE منتشر شد


در 12 آوریل 2023، مراکز خدمات مدیکر و مدیکید (“CMS”) قانون نهایی را منتشر کرد که مقررات کلیدی مربوط به برنامه های مراقبت فراگیر برای سالمندان (“PACE”) را به روز کرد (“قانون نهایی”). به طور کلی، این تغییرات، که در زیر خلاصه می‌شوند، انعطاف‌پذیری‌های اداری و عملیاتی قابل توجهی را ارائه خواهند کرد. به جز موارد ذکر شده، ا،امات قانون نهایی از 1 ژانویه 2024 قابل اجرا است.

تغییرات در تعریف سال قرارداد

CMS موظف است یک بازبینی سالانه جامع از عملیات سازمان های PACE در طول سه سال اول قرارداد اجرای برنامه PACE (که به ،وان “دوره آزمایشی” شناخته می شود) انجام دهد تا از انطباق با تمام ا،امات مهم اطمینان حاصل کند. از نظر تاریخی، سال قرارداد اولیه به ،وان 12 تا 23 ماه اول تعریف شده است، همانطور که توسط CMS تعیین شده است، که CMS را قادر می سازد طول سال قرارداد اولیه را طوری تنظیم کند که در 31 دسامبر به پایان برسد.خیابان. با توجه به مسائلی که CMS در زمان‌بندی و اجرای اولین ممیزی دوره آزمایشی برای برنامه‌های جدید PACE با آن مواجه شده است، CMS تعریف سال قرارداد را اصلاح می‌کند تا پیش‌بینی کند که سال قرارداد اولیه یک سازمان PACE ممکن است 19 تا 30 ماه باشد، همانطور که توسط CMS تعیین می‌شود. اما در هر صورت در 31 دسامبر به پایان می رسدخیابان. CMS اظهار داشت که این تغییر در زمان برنامه ریزی ممیزی های دوره آزمایشی اولیه، انعطاف بیشتری را برای آژانس فراهم می کند و به برنامه های PACE اجازه می دهد تا قبل از اولین ممیزی دوره آزمایشی خود، زمان کافی برای فعالیت داشته باشند.

در پاسخ به نگر،‌های مطرح‌شده توسط نظر دهندگان مبنی بر اینکه یک سال قرارداد اولیه طول،‌تر می‌تواند توسعه منطقه خدمات را به تاخیر بیندازد (زیرا سازمان‌های PACE باید اولین ممیزی دوره آزمایشی خود را با موفقیت کامل کنند و برنامه‌های اقدام اصلاحی قابل قبول را، در صورت وجود، قبل از اینکه CMS و سازمان مدیریت ،تی تصویب کنند، در صورت امکان اجرا کنند. گسترش منطقه خدمات یا گسترش سایت مرکز PACE)، CMS بیان کرد که قصد دارد به سرعت بررسی های سال اول را با در نظر گرفتن زم، که سازمان ها شروع به ثبت نام شرکت کنندگان می کنند و اینکه آیا سازمان زمان کافی برای فعالیت داشته است، برنامه ریزی کند.

این ماده از 5 ژوئن 2023 لازم الاجرا است.

مرجع اجرای جریمه های پولی مدنی و تحریم های می، PACE

CMS مرجع اجرایی خود را برای جریمه های پولی مدنی (“CMPs”) و تحریم های می، (به ،وان مثال، ثبت نام یا تعلیق پرداخت) برای برنامه های PACE روشن کرد. بر اساس 3 ژوئن 2019 قانون نهایی، اگر CMS تصمیمی اتخاذ کند که می تواند منجر به خاتمه برنامه PACE شود، این اختیار را دارد که اقدامات اجرایی جایگزین را در قالب یک CMP یا یک تحریم می، انجام دهد.

در قانون نهایی، CMS تصریح کرد که در شرایطی که CMS تصمیمی اتخاذ کرده است که می‌تواند منجر به فسخ شود، CMS احتمالاً یک CMP یا یک تحریم میانجی‌گری را قبل از خاتمه سازمان PACE اعمال می‌کند، مگر اینکه خطر قریب‌الوقوع برای سازمان PACE وجود داشته باشد. شرکت کننده PACE CMS توضیح داد که این به این دلیل است که CMPها و تحریم‌های می، را ماهیت اصلاحی می‌داند، زیرا زم، اعمال می‌شوند که سازمان PACE ناسازگار باشد و زم، را در اختیار سازمان PACE قرار می‌دهد تا مسائل (مسائل) را که منجر به آن شده است اصلاح کند. عدم انطباق با هدف نهایی کاهش هر گونه آسیب واقعی یا بالقوه برای شرکت کنندگان PACE.

بر اساس قانون نهایی، CMS در حال بازنگری مقررات در 42 CFR § 460.50(b) است تا مقرر کند که نه CMS و نه سازمان مدیریت ،تی نباید تعیین کنند که شرایط مندرج در § 460.50(b)(2) وجود داشته باشد.ی،ی، که ظرف 30 روز از تاریخ دریافت اخطار کتبی در مورد تعیین اینکه یا کمبودهای قابل توجهی در کیفیت مراقبت ارائه شده به شرکت کنندگان وجود دارد یا اینکه سازمان PACE به طور قابل ملاحظه ای شرایط برنامه PACE یا شرایط را رعایت نکرده است. طبق توافقنامه برنامه PACE، سازمان PACE نتوانست قبل از اعمال یک CMP یا تحریم می،، طرحی را برای اصلاح نواقص برای ادامه اجرای طرح اصلاح ایجاد و با موفقیت آغاز کند.

CMS تاکید کرده است که قبل از تعیین اینکه آیا یک اقدام اجرایی ضروری است، متعهد به همکاری و بررسی دقیق است. سازمان‌های PACE همچنان تشویق می‌شوند تا هر زمان که بخواهند نقص‌های انطباق را خود افشا کنند و خود تصحیح کنند، و CMS چنین خو،شایی و اصلاحی را علاوه بر شرایط مالی برنامه PACE در هنگام تصمیم‌گیری برای اعمال یک اقدام اجرایی در نظر خواهد گرفت. .

خدمات قرارداد PACE

از طریق نظارت و نظارت، CMS مشاهده کرده است که برخی از سازمان‌های PACE دسترسی به موقع به متخصصان پزشکی را فراهم نمی‌کنند، اغلب به این دلیل که سازمان‌های PACE قراردادهای لازم برای تخصص‌های پزشکی که معمولاً توسط شرکت‌کنندگانشان استفاده می‌شود، ندارند. برای پرداختن به این موضوع، CMS § 460.70(a) را اصلاح می کند تا مشخص کند که قراردادهای کتبی که سازمان های PACE م،م به داشتن با هر سازمان، آژانس یا فردی خارجی هستند که خدمات اداری یا مربوط به مراقبت ارائه می دهد که مستقیماً توسط سازمان PACE ارائه نشده است، باید حداقل شامل تخصص های پزشکی ذکر شده در § 460.70 (a) (1) باشد. این لیست شامل 25 تخصص خواهد بود، اگرچه CMS تاکید می کند که لیست جامع نیست.

سازمان‌های PACE م،م به اجرای قرارداد با متخصصان قبل از ثبت‌نام شرکت‌کنندگان خواهند بود و این قراردادها باید به‌طور مستمر حفظ شوند تا از دسترسی من، و به موقع به تمام مراقبت‌ها و خدمات لازم اطمینان حاصل شود. سازمان‌های PACE نیز م،م به انجام تلاش‌های منطقی و به موقع برای قرارداد با متخصصان پزشکی خواهند بود. CMS ا،امی را ایجاد می کند که سازمان PACE از دسترسی مداوم به مراقبت ها و خدمات ضروری که در غیر این صورت توسط یک متخصص قراردادی به شرکت کنندگان ارائه می شود و نیازهای شرکت کننده برآورده می شود، از طریق مک،سم متفاوت (که ممکن است شامل بستری شدن در بیمارستان باشد) در هر زمان اطمینان حاصل کند. یک سازمان PACE قادر به عقد قرارداد مستقیم با یک نهاد خاص برای ارائه خدمات تخصصی نیست. همچنین از سازمان‌های PACE انتظار می‌رود که هر گونه مسائل مربوط به قرارداد را به‌سرعت به CMS و سازمان مدیریت ،تی گزارش کنند و اطلاعاتی را در مورد تلاش‌های انجام شده، دلیل عدم اجرای قرارداد و برنامه سازمان PACE برای دسترسی به خدمات لازم درج کنند.

قانون نهایی همچنین سازمان‌های PACE را که مستقیماً برخی از متخصصان پزشکی را استخدام می‌کنند از ا،امات قراردادی که در بالا ذکر شد مستثنی می‌کند. CMS نشان داد که در آن موارد، با فرض اینکه شرکت کنندگان PACE دسترسی کافی به متخصص یا متخصصان شاغل داشته باشند، سازمان PACE م،م به قرارداد با ارائه دهندگان اضافی در آن تخصص نخواهد بود. برای برآورده شدن این استثناء، سازمان PACE باید متخصص را به طور فعال قبل از ثبت نام شرکت کنندگان در استخدام داشته باشد و نمی تواند برای برآورده ، این نیاز به استخدام آینده تکیه کند.

در نهایت، CMS تصریح کرد که سازمان‌های PACE ممکن است با متخصصان بهداشت از راه دور قرارداد ببندند، با ارائه‌دهندگان خارج از حوزه خدمات قرارداد ببندند، یا قراردادهای موقتی برای رفع نیازهای شرکت‌کنندگان ایجاد کنند. CMS ارائه می‌کند که تا زم، که سایر ا،امات نظارتی برآورده شوند، خدمات بهداشت از راه دور می‌تواند برای PACE مورد استفاده قرار گیرد، مانند ارزیابی‌های جامع حضوری، ا،امات قرارداد برای ارائه‌دهندگان، و تعیین‌های من، توسط تیم بین‌رشته‌ای شرکت‌کننده (“IDT”)، که متشکل از ارائه دهنده مراقبت های اولیه، پرستار، مددکار اجتماعی، متخصص تغذیه و دیگران.

درخواست تعیین خدمات

سازمان های PACE باید رویه های مکتوب برای شکایات و تجدید نظر داشته باشند. CMS همچنین فرآیندی را برای درخواست‌های تعیین سرویس ایجاد کرد – مرحله اول درخواست تجدیدنظر – که شامل یک ا،ام اعلان کتبی برای درخواست‌های توسعه است. بر اساس بازخورد سازمان‌های PACE، CMS به IDT‌ها این امکان را می‌دهد تا زم، که IDT بازه زم، درخواست تعیین خدمات را تمدید می‌کند، به‌صورت شفاهی یا کتبی به شرکت‌کننده یا نماینده تعیین‌شده‌شان اطلاع رس، کنند.

این بازبینی از 5 ژوئن 2023 لازم الاجرا است.

PACE نگهداری سوابق

سازمان‌های PACE از لحاظ تاریخی م،م به حفظ ارتباطات کتبی مختلف مربوط به شکایات شرکت‌کنندگان در پرونده پزشکی بودند، که محرمانه بودن چنین ارتباطاتی را به خطر می‌اندازد زیرا همه کارکنان سازمان PACE می‌توانند به آنها دسترسی داشته باشند. بر اساس قانون نهایی، CMS زب، را در مقررات حذف می‌کند که سازمان‌های PACE را م،م می‌کند اسناد اصلی، یا یک نسخه الکترونیکی بدون تغییر، از هرگونه ارتباط کتبی که سازمان PACE در رابطه با مراقبت، سلامت یا ایمنی یک شرکت‌کننده دریافت می‌کند، در هر قالبی حفظ کنند. CMS همچنین در حال اصلاح این مقررات است تا سازمان PACE را م،م کند که تمام ارتباطات مکتوب دریافت شده در هر قالبی از شرکت‌کنندگان یا سایر طرف‌ها را به شکل اصلی خود در زم، که ارتباطات مربوط به مراقبت، سلامت یا ایمنی یک شرکت‌کننده است حفظ کند. این تغییر زبان واقع در § 460.210(b)(6) را به § 460.200(d)(2) منتقل می کند و با انجام این کار، ا،ام ذخیره شدن ارتباطات در پرونده پزشکی شرکت کننده را حذف می کند.

علاوه بر این، اگرچه CMS همچنان از سازمان‌های PACE می‌خواهد تا اطمینان حاصل کنند که ارتباطات مربوط به مراقبت، سلامت یا ایمنی یک شرکت‌کننده در پرونده پزشکی گنجانده شده است، CMS همچنین به سازمان‌های PACE در مورد نحوه گنجاندن این ارتباطات انعطاف‌پذیری عملیاتی می‌دهد: سازمان‌های PACE: تا زم، که خلاصه دقیق و کامل باشد و اسناد اصلی ارتباط خارج از پرونده پزشکی نگهداری شود و در صورت نیاز توسط کارکنان و پیمانکاران سازمان PACE در دسترس باشد و در دسترس CMS باشد، مجاز به خلاصه ، اطلاعات در پرونده پزشکی خواهد بود. و ایالات در صورت درخواست

حق چاپ © 2023، Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP.بررسی حقوق ملی، جلد سیزدهم، شماره 122


منبع: https://www.natlawreview.com/article/cms-releases-cy2024-final-rule-pace-،izations