فوت یک نفر در حادثه سقوط جرثقیل

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8664657/%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84