فقط گرفتن؟ اوه! کنگره روشن می‌کند که مشارکت‌های فراگیر در اینجا باقی می‌مانندفقط گرفتن؟ اوه! کنگره روشن می‌کند که مشارکت‌های فراگیر در اینجا باقی می‌مانند


منبع: https://www.natlawreview.com/article/just-cat،g-oops-congress-clarifies-catch-contributions-are-here-to-stay