فعالیت ۳۰ آزمایشگاه سم‌شناسی در کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8684699/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1