فعالیت زندانیان در ۱۰۰۰ واحد تولیدی + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8698657/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85