فعالیت بیش از هزار مشاور خانواده در محاکم قوه قضائیه/ زوجین قبل از طلاق ۵ جلسه مشاوره باید سپری کنند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8648834/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%DB%B5-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF