فعالیت‌های قرآنی پشتیبان ارزشی نظام محسوب می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8701443/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF