فروش چارتری و گروهی بلیت پرواز‌های اربعین ممنوع است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8526275/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA