فرصت زندگی دوباره به ۱۹ محکوم قصاص

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8587215/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B9-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5