فراهم شدن مقدمات لازم برای انتقال ۴۰ زندانی ایرانی در ترکیه به کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8545428/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B4%DB%B0-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1