فراهم شدن زمینه آزادی ۳۱۵ نفر از زندانیان

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8742997/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B1%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86