فرار مالیاتی و بنگاهداری بانک‌ها از اولویت‌های ۱۴۰۲ بود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8663192/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF