فدرال قانونی سازی علف های هرز استخدام کارفرما، کارکنان را تغییر می دهد


آقای کلار،ون مجوز فعالیت در ماساچوست را دارد و به طور منظم در دادگاه های ایالتی و فدرال و در برابر سازمان های اداری در سراسر کشور ظاهر می شود. در کار خود با Ogletree Deakins، آقای کلار،ون به دعاوی حقوقی می پردازد و به کارفرمایان خصوصی بزرگ و کوچک انتفاعی و غیرانتفاعی در مورد تبعیض، آزار و اذیت، تلافی، عدم رقابت، دستمزد و ساعت، قرارداد کار، سیاست پرسنل و مواد مخدر مشاوره می دهد. مسائل مربوط به تست آقای کلار،ون رئیس گروه آزمایش مواد مخدر Ogletree Deakins است و تخصص خاصی در تهیه پیش نویس آزمایش مواد مخدر دارد…


منبع: https://www.natlawreview.com/article/marijuana-conund،-workplace-balancing-s،ing-compliance-and-safety-concerns