غاصبان صهیونیستی در حال نسل کشی در فلسطین هستند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8685379/%D8%BA%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF