عملیات جبهه مقاومت در فلسطین یک مبدأ تاریخی را رقم زد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8567439/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF