علاج معضل زباله‌گردی در گرو اجرای قانون مدیریت پسماند است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8690072/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA