عده‌ای بنا دارند در آستانه انتخابات در جامعه التهاب ایجاد کنند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8652041/%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF