عدم آنتن‌دهی و قطع ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی در رأس مطالبات مردم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8583148/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85