عدالت ملاک ارزیابی عملکرد دستگاه قضا/ امروز دستگاه قضائی نیازمند مدیران مجرب است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8489328/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA