عباس ایروانی بازداشت شد/ تحمل ۶۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8685418/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%DB%B6%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C