عامل گرایش مردم به اسناد عادی/ سند رسمی از حوزه جغرافیایی کشور صیانت می‌کند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8586295/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF