طوفان الاقصی نتیجه شهادت بیش از صدهزار فلسطینی بی‌گناه است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8566748/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA