طرح تصدیق دو مرحله‌ای امضا و پرداخت الکترونیک رونمایی شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8526276/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF