طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به اتفاق آرا رد شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8690277/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF