ضرورت هم‌افزایی تمامی قوا و دستگاه‌ها در جهت تحقق شعار سال

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8699799/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84